Lördagen den 19 januari 2019

Publicerad 2018-09-18

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE!


KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE I SHOWDANSFÖRENINGEN FLEX

Datum: måndag 8 oktober 2018

När: Kl 19.00

Var: Stora mötessalen, Kulturhuset Vallentuna

Härmed kallar vi till extra årsmöte i showdansföreningen FLEX med anledning av att välja en ny ordförande efter 
Thomas Brandt.
Eventuella motioner ska mejlas till föreningen info@foreningenflex.se 
senast måndag den 24 september -18
Titta också på vår hemsida www.foreningenflex.se

Valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelses yttrande mailas till medlemmarna senast 
måndagen den 1 oktober -18

Rösträtt har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen och under året fyllt 
lägst 
21 år. Medlemmar under 21 år representeras av sina föräldrar. 
Alla medlemmar kan representeras med fullmakt.

Förslag på Föredragningslista för årsmöte

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Val av:
föreningens ordförande fram till nästa årsstämma

7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8 Övriga frågor (information och diskussion)

Mvh

Styrelsen